top of page

Nyttjandeavtal MyClub AB

§ 1. Tjänsten och dess tillhandahållande

§ 1.1  Parterna har kommit överens om att MyClub AB till KUNDEN ska tillhandahålla tjänsten MyClub ("Tjänsten") enligt de definitioner och på de villkor som anges i detta Avtal.

§ 1.2  Begreppet Tjänsten syftar på en så kallad ASP-tjänst. Det innebär att MyClub AB tillhandahåller tjänsten via internet samt att KUNDEN hyr tjänsten av MyClub AB. MyClub AB har ansvar för all drift och underhåll av tjänsten. MyClub AB tillser vidare att backuper tas på KUNDENS data med lämpliga intervall.

§ 1.3  I Tjänsten ingår Standard Support tillhandahållen av MyClub AB. Standard Support är kostnadsfri för KUNDEN så länge frågorna har med Tjänstens funktion att göra. Grundläggande kunskaper om Tjänsten är en förutsättning för att nyttja supporten. Utbildning i tjänsten erbjuds mot avgift i MyClub AB:s lokaler eller företagsanpassat.

§ 1.4  KUNDEN ansvarar för att Användare vid var tid behandlar sitt lösenord för användning av Tjänsten strikt konfidentiellt.

§ 1.5  MyClub AB har rätt att ensidigt göra ändringar i Tjänsten under förutsättning att sådan ändring inte negativt påverkar Tjänsten och att KUNDEN meddelats om sådan ändring så snart det är praktiskt möjligt.

§ 1.6  Om Kundens Data skulle bli föremål för förlust eller förvanskning, är det MyClub AB:s skyldighet endast att med skäliga ansträngningar återskapa den förlorade/förvanskade informationen med användning av den senast tagna säkerhetskopia som MyClub AB har av Kundens Data. MyClub AB ska inte ha något ansvar för sådan förlust eller förvanskning av Kundens Data som beror på tredje man.

§ 2. MYCLUB AB:s särskilda skyldigheter etc

§ 2.1  MyClub AB ska tillhandahålla Tjänsten fackmannamässigt och i överensstämmelse med vad som specificeras i detta Avtal.

§ 2.2  Vid brist i åtagandet enligt föregående punkt ska MyClub AB:s enda skyldighet vara att på egen bekostnad vidta skäliga åtgärder för att skyndsamt åtgärda avvikelsen. KUNDEN har således inte rätt till skadestånd eller annan liknande ersättning vid sådan brist.

§ 2.3  MyClub AB är inte ansvarigt för användning av Tjänsten eller Programvaran på ett sätt som strider mot MyClub AB:s instruktioner. MyClub AB garanterar inte att KUNDENS användning av Tjänsten och Programvaran kommer att ske utan avbrott och inte heller vara felfri.

§ 2.4  Tjänsten hålles genom MyClub AB:s försorg uppdaterad gällande lagar och förordningar. MyClub AB ska utan särskild kostnad för kunden avhjälpa härtill hänförliga fel i produkten.

§ 3. KUNDENS särskilda skyldigheter etc

§ 3.1  KUNDEN ska samarbeta med MyClub AB och därvid lämna MyClub AB allt sådant biträde som är nödvändigt för att MyClub AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Vidare ska kunden lämna MyClub AB all erforderlig relevant information med avseende på KUNDENS IT-miljö.

§ 4. Pris och betalning

§ 4.1  KUNDEN ska erlägga betalning till MyClub AB inom den betalningsfrist som anges på faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig MyClub AB rätten att debitera lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med referensränta +8%. KUNDENs rätt till Support upphör också till dess att betalning erlagts.

§ 4.2  MyClub AB äger rätt att på årlig basis justera priser för Tjänsten enligt gällande konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexberäkningen är juli månad och ändringen träder i kraft i oktober.

§ 4.3  Tjänsten är modulbaserad där KUNDEN betalar för de moduler som avses användas. Om KUNDEN vill lägga till moduler till tjänsten tillser MyClub AB att detta görs inom 30 dagar från det att KUNDEN skriftligen gjort en beställning. Justerad ersättning för Tjänsten vid förändring av antalet moduler träder i kraft inom 30 dagar i samband med tillägg av moduler.

§ 4.4  Avser KUNDEN att avsluta moduler som tidigare använts måste detta meddelas MyClub AB skriftligen senast tre (3) månader innan nästa avtalsperiods början. Justerad ersättning för Tjänsten vid förändring av antalet moduler träder i kraft i samband med ny avtalsperiod vid borttag av moduler.

§ 5. Ändringar

§ 5.1  Ändringar av, och tillägg till, detta Avtal ska överenskommas skriftligen och undertecknas av företrädare för respektive part. Undantag gäller dock för ändringar enligt 1.5 ovan.

§ 6. Sekretess

§ 6.1  Parterna är medvetna om att de i sin avtalsrelation kan komma att erhålla information rörande bland annat affärs- eller driftförhållanden i motpartens rörelse, inklusive förhållanden rörande parternas samarbete och detta Avtal. All slags information som part erhåller från den andre parten, oavsett om den dokumenterats skriftligt eller meddelats muntligt, ska betraktas som konfidentiell, med undantag för sådan information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utan parts brott mot Avtalet. Mottagande part får inte utan den andre partens skriftliga samtycke avslöja sådan konfidentiell information för tredje man.

§ 6.2  Vardera part ansvarar för att ovanstående sekretessåtaganden följs av partens personal och anlitade uppdragstagare, och informera dessa om gällande sekretess. Om part begär det ska särskild sekretessförbindelse tecknas av den andre partens berörda personal och/eller anlitade uppdragstagare.

§ 6.3  Ovanstående sekretessplikt ska överleva upphörandet av Avtalet. Tystnadsplikten enligt ovan gäller inte:

a)  sådan information som Part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal

b)  information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utom genom brott mot tystnadsplikten enligt detta Avtal

c)  uppgifter som Part enligt lag, domstolsbeslut eller annat myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut.

§ 7. Ansvar

§ 7.1  MyClub AB:s ansvar gentemot KUNDEN för skada som orsakas KUNDEN på grund av avtalsbrott eller som orsakats genom vårdslöshet av MyClub AB, omfattar, utom om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ersättning endast för direkta skador (d v s exkluderande ersättning för indirekt skada, såsom inkomstbortfall, skada på annans egendom, anspråk från tredje man, följdskador och liknande).

§ 7.2  Om inte annat anges uttryckligen i detta Avtal, har MyClub AB inget ansvar för skada eller förlust som drabbar KUNDEN på grund av fel eller förvanskning i information/data som KUNDEN förser MyClub AB med, eller åtgärd som vidtas av MyClub AB på begäran av KUNDEN.

§ 7.3  Såvitt gäller felansvar, garantier m m utgör detta Avtal den exklusiva regleringen mellan parterna och regler i dispositiv rätt är således undantagna från detta Avtals tillämpningsområde.

§ 7.4  MyClub AB:s skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande det pris/de avgifter som KUNDEN erlagt för Tjänsten under de tolv (12) månader som föregått den dag då grunden för kravet uppkom.

§ 8. Avtalets giltighetstid och upphörande

§ 8.1  Detta Avtal träder i kraft på Avtalsdagen och gäller för en initial tid om ett år, såvida inte Avtalet upphör dessförinnan enligt bestämmelserna i detta Avtal.

§ 8.2  Endera Part har rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av den innevarande avtalsperioden under förutsättning att uppsägning sker skriftligen senast tre (3) månader före utgången av denna period. Om sådan uppsägning inte sker, är Avtalet automatiskt förlängt med ett år i sänder med motsvarande uppsägningstid var gång.

§ 8.3  Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller upphörande senast inom tre (3) månader från uppsägningen (enligt Partens fria val) om den andre Parten väsentligen brister i förpliktelse enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.

§ 8.4  Härutöver har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller upphörande senast inom tre (3) månader från uppsägningen (enligt den partens fria val) om den andre parten vid verkställighet enligt 4 kap utsökningsbalken har anledning att befara att den andre parten är på obestånd eller inom en snar framtid riskerar att hamna på obestånd.

§ 9. Konsekvenser av Avtalets upphörande

§ 9.1  Följande gäller beträffande parternas relation i och med Avtalets upphörande:

 

a) Samtliga rättigheter att använda Tjänsten upphör genast och med automatik.

 

b) Respektive part ska återlämna all utrustning och allt material av vilket slag det vara må, tillhörande den andre parten, vilket den förstnämnde parten innehar.

§ 10. Force majeure

§ 10.1  Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Sådan befrielse förutsätter dock att part som önskar befrielse utan dröjsmål skriftligen meddelat den andra parten om den hindrande omständigheten och begärt befrielse.

§ 11. Övriga bestämmelser

§ 11.1  Part äger inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande sätta annan i sitt ställe eller överlåta rättigheter/skyldigheter enligt detta Avtal till annan.

§ 11.2  MyClub AB har i sitt åtagande med KUNDEN rätt att använda sig av underleverantörer. Användandet av underleverantör begränsar dock inte MyClub AB:s skyldigheter enligt detta Avtal och MyClub AB ansvarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

§ 11.3  Detta Avtal ska regleras enligt svensk lag. Dock ska svensk lag om lagvalskonflikter inte tillämpas.

§ 11.4  Om det uppstår tvist i anledning av detta Avtal ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten trots detta inte lösas ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas vid tvist vars initiala värde understiger 500.000 kronor. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess.

bottom of page